مهندسی مکانیک

در زیر فهرست مطالب این مقاله آورده شده که در یک نگاه کلی به مطالب مندرج در این مقاله پی ببرید. برای استفاده از مقاله آن را دانلود کنید.


 مقدمه
 تاريخچه چرخدنده ها 
 چرخدنده 
 انواع چرخدنده ها 
I. چرخدنده هاي ساده
II. چرخدنده هاي مارپيچ 
III. چرخدنده هاي دومارپيچ و جناغي 
IV. چرخدنده هاي دروني
V. چرخدنده هاي شانه اي 
VI. چرخدنده هاي شيبدار راست دندانه 
VII. چرخدنده هاي شيبدار زاويه اي 
VIII. چرخدنده هاي شيبدار تاجي 
IX. چرخدنده هاي شيبدار اريب دندانه 
X. چرخدنده هاي شيبدار چمان دندانه 
XI. چرخدنده هاي شيبدار راست خمان دندانه 
XII. چرخدنده هاي هيپوئيد 
XIII. جفت چرخدنده هاي حلزوني 
XIV. جفت چرخدنده هاي حلزوني دوپوش 
XV. جفت چرخدنده هاي مارپيچ متنافر- محور 
XVI. جفت چرخدنده هاي اسپيروئيد 
 فرم منحني دندانه ها 
a. دندانه هاي سيكلوئيدي 
b. دندانه هاي اينولوت 
 محاسن چرخدنده ها 
1. انتقال نيروي بيشتر 
2. انتقال نيرو روي محور هاي مختلف 
 معايب چرخدنده ها
i. حرارت ايجاد شده بين دو چرخدنده 
ii. صداي ناهنجار و علل آن در هنگام كار 
iii. شكستن و خرد شدن چرخدنده و علل آنها 
 خرابيهاي چرخدنده 
i. آبله گونگي 
ii. شكست 
iii. خش افتادگي 
جنس چرخدنده ها
 

نوشته شده در دوشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۹ساعت 21:25 توسط وحید سلیمان زاده| |

قالب وبلاگ : قالب وبلاگ